Sửa chữa tủ trung thế 24KV tại Trụ sở làm việc Cơ quan Bộ Tài chính

(eFinance Online) - Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu Sửa chữa tủ trung thế 24KV tại Trụ sở làm việc Cơ quan Bộ Tài chính

  Tên bên mời thầu: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

  Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Điện thoại/fax/email: 04.22202828.

  Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

  1. Tên gói thầu: Sửa chữa tủ trung thế 24KV tại Trụ sở làm việc Cơ quan Bộ Tài chính

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị, sửa chữa hệ thống tủ trung thế 24KV đang sử dụng tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  2. Tên dự án: Sửa chữa tủ trung thế 24KV tại Trụ sở làm việc Cơ quan Bộ Tài chính.

  3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 13 tháng 6 năm 2016 đến trước 10 giờ 00, ngày 24 tháng 6 năm 2016 (Trong giờ hành chính).

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18), Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 04.22202828.

  8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ.

  9. Bảo đảm dự thầu:

  - Số tiền đảm bảo dự thầu: 6.500.0000 đồng.

  - Bằng chữ: Sáu triệu năm trăm nghìn đồng.

  - Đồng tiền sử dụng: VNĐ.

  - Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng.

  10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 24 tháng 6 năm 2016.

  11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 24 tháng 6 năm 2016.

(eFinance)