Sửa chữa xe ô tô Ford Escape 05 chỗ ngồi

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo kế hoạch gói thầu Sửa chữa xe ô tô Ford Escape 05 chỗ ngồi, BKS: 23C - 1079 cho Chi Cục Hải quan Tuyên Quang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Dự toán sửa chữa thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 336/QĐ-HQHG ngày 08/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 26.570.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng).

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa xe ô tô Ford Escape 05 chỗ ngồi, BKS: 23C – 1079 cho Chi Cục Hải quan Tuyên Quang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

26.570

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 08/2016

Trọn gói

07 ngày

(eFinance)