Sửa xe ô tô Fotuner 07 chỗ ngồi

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo kế hoạch gói thầu Sửa xe ô tô Fotuner 07 chỗ ngồi, BKS: 23A - 002.21 cho Chi Cục HQCK Phó Bảng trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Dự toán sửa chữa thường xuyên.  

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 214/QĐ-HQHG ngày 02/6/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 30.050.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu không trăm năm mươi nghìn).

Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa xe ô tô Fotuner 07 chỗ ngồi, BKS: 23A – 002.21 cho Chi Cục HQCK Phó Bảng trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

30.050

NSNN

Chỉ thầu rút gọn, trong nước

Tháng 06/2016

Trọn gói

05 ngày

(eFinance)