Thẩm định giá nội dung mua bảo hành mở rộng thiết bị

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch gói thầu "Thẩm định giá nội dung mua bảo hành mở rộng thiết bị"...

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Điện thoại: 04 6276 4300 (88319), Fax: 04 6276 4364.

E-mail: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 11/QĐ - CNTT ngày 08/3/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

3. Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị tính: Đồng

 

TT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức

đấu

thầu

Thời

gian

bắt đầu tổ chức lựa

chọn

nhà

thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

“Thẩm định giá nội dung mua bảo hành mở rộng thiết bị và cập nhật phần mềm ATBM trang bị năm 2013 tại TW và KBNN cấp tỉnh 03 năm: hệ thống SSL VPN, tường lửa bảo vệ vùng mạng CSDL, giám sát an ninh mạng, kiểm soát virus tầng mạng và quản lý rủi ro bảo mật”

26.005.000

Kinh phí thường xuyên của Cục CNTT

Chỉ định thầu

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 3/2016

Trọn gói

Tối đa 20 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 
(eFinance)