Thẩm định giá nội dung thay thế firewall KBNN tỉnh

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch gói thầu "Thẩm định giá nội dung Thay thế firewall KBNN tỉnh trang bị năm 2009".

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Điện thoại: 04 6276 4300 (88426); Fax: 04 6276 4364.

- E-mail: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 15/QĐ-CNTT ngày 11/3/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

3. Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị tính: Đồng

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thẩm định giá nội dung Thay thế firewall KBNN tỉnh trang bị năm 2009

23.451.000

Kinh phí thường xuyên của Cục CNTT

Chỉ định thầu

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 3/2016

 

Trọn gói

Tối đa 20 ngày liên tục, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 
(eFinance)