Thẩm định giá nội dung thay thế máy PC chuyên dùng

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch gói thầu Thẩm định giá nội dung thay thế máy PC chuyên dùng.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Điện thoại: 04 6276 4300 88426; Fax: 04 6276 4364.

- E-mail: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 120/QĐ-CNTT ngày 22/9/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

3. Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị tính: Đồng.


Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thẩm định giá nội dung thay thế máy PC chuyên dùng

28.318.000

Kinh phí thường xuyên của Cục CNTT

Chỉ định thầu (Chỉ định thầu rút gọn)

Tháng 9/2016

 

Trọn gói

20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)