Thay thế hạ tầng thiết bị mạng thuộc hệ thống TABMIS

(eFinance Online) - Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước mời thầu Thay thế hạ tầng thiết bị mạng thuộc hệ thống TABMIS trang bị năm 2008.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88529); Fax 04 62764364.

Email: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Mã số thuế: 0104606645.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thay thế hạ tầng thiết bị mạng thuộc hệ thống TABMIS trang bị năm 2008.

- Nội dung chính của gói thầu:

Thay thế hạ tầng thiết bị mạng thuộc hệ thống TABMIS trang bị năm 2008 bao gồm: Thiết bị cân bằng tải, Thiết bị phòng chống xâm nhập IPS, Thiết bị chuyển mạch mạng LAN, Thiết bị tường lửa và cung cấp dịch vụ lắp đặt, cài đặt thiết bị mạng (cho môi trường sản xuất và môi trường dự phòng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên):

- Thay thế hạ tầng thiết bị thuộc hệ thống TABMIS trang bị năm 2008 (Thiết bi mạng).

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 15 giờ 00, ngày 22 tháng 4 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 16 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04 62764300 (88529); Fax: 04 62764364; Email: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 675.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn).

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 16 tháng 5 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15, ngày 16 tháng 5 năm 2016.

(eFinance)