Thay thế phòng thực hành máy tính cho sinh viên và nâng cấp, mua bản quyền phần mềm diệt virus

Học viện Tài chính mời thầu "Thay thế phòng thực hành máy tính cho sinh viên và nâng cấp, mua bản quyền phần mềm diệt virus".

Tên bên mời thầu: Học viện Tài chính.

Địa chỉ: Số 8 - Phan Huy Chú - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0439331869; Fax: 0439331865; E-mail: Trungtamthongtin@hvtc.edu.vn.

Mã số thuế: 0101592465.

Học viện Tài chính kính đề nghị Báo Đấu thầu; Cổng thông tin Bộ Tài chính đăng thông tin mời chào hàng với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Thay thế phòng thực hành máy tính cho sinh viên và nâng cấp, mua bản quyền phần mềm diệt virus.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 792.000.000 đồng (bằng chữ: bẩy trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

- Nội dung chính của gói thầu: 45 máy tính để bàn; 06 thùng cable mạng Cat5; 02 hộp đầu nối RJ45; thi công 50 nút mạng; 01 gói vật liệu phụ; 300 bản quyền phần mềm diệt virus.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 60 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thay thế phòng thực hành máy tính cho sinh viên và nâng cấp, mua bản quyền phần mềm diệt virus.

3. Nguồn vốn: Thu sự nghiệp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ ngày 02/03/2016 đến trước 09 giờ ngày 10/03/2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSYC, nhận HSĐX: Phòng 204, Nhà B, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 043.9332397; fax: 043.9331865.

8. Giá bán một bộ HSYC: 1.000.000 đồng (bằng chữ: một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Số tiền 10.000.000 đồng (bằng chữ: mười triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc tại Ban Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 10/03/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút ngày 10/03/2016 tại phòng 204, Nhà B, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)