Thay thế trang thiết bị thuộc hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu tại trụ sở Bộ Tài chính

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Thay thế trang thiết bị thuộc hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu tại trụ sở Bộ Tài chính".

Gói thầu 01:

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Thay thế trang thiết bị thuộc hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu tại trụ sở Bộ Tài chính.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 08/8/2014 đến trước 09 giờ ngày 28/8/2014.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau).

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ ngày 28/8/2014.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 28/8/2014 tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo đảm của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.

Gói thầu 02:

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Thay thế trang thiết bị thuộc hệ thống mạng LAN tại trụ sở Bộ Tài chính.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 08/8/2014 đến trước 09 giờ ngày 29/8/2014.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau).

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ ngày 29/8/2014.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 29/8/2014 tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo đảm của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)