Thay thế và nâng cấp hạ tầng thiết bị

(eFinance Online) - Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước mời thầu Thay thế và nâng cấp hạ tầng thiết bị thuộc hệ thống TABMIS trang bị năm 2008.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88529); Fax 04 62764364.

Email: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Mã số thuế: 0104606645.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thay thế và nâng cấp hạ tầng thiết bị thuộc hệ thống TABMIS trang bị năm 2008.

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Thay thế hạ tầng thiết bị thuộc hệ thống TABMIS trang bị năm 2008 bao gồm: thay thế máy chủ và bản quyền phần mềm và dịch vụ lắp đặt, cài đặt kèm theo (cho môi trường sản xuất, môi trường dự phòng và môi trường phi sản xuất).

+ Nâng cấp hệ thống lưu trữ cho môi trường phi sản xuất thuộc hệ thống TABMIS bao gồm: Trang bị bổ sung 01 thiết bị lưu trữ (SAN) và 01 thiết bị chuyển mạch cho mạng dữ liệu (SAN Switch) thuộc môi trường phi sản xuất (MTPSX) của hệ thống TABMIS (sử dụng cùng với hệ thống lưu trữ của MTPSX hiện có).

+ Dịch vụ cài đặt, chuyển đổi, thiết lập môi trường hạ tầng phục vụ triển khai Mục lục NSNN mới bao gồm: dịch vụ cài đặt và dịch vụ chuyển đổi các môi trường.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên):

- Thay thế hạ tầng thiết bị thuộc hệ thống TABMIS trang bị năm 2008 (Máy chủ và bản quyền phần mềm).

- Nâng cấp hệ thống lưu trữ cho môi trường phi sản xuất thuộc hệ thống TABMIS.

- Dịch vụ cài đặt, chuyển đổi, thiết lập môi trường hạ tầng phục vụ triển khai Mục lục NSNN mới.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 14 giờ 30, ngày 22 tháng 4 năm 2016 đến trước 14 giờ 30, ngày 12 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04 62764300 (88529); Fax: 04 62764364; Email: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 415.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười lăm triệu đồng chẵn).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 12 tháng 5 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 45, ngày 12 tháng 5 năm 2016.

(eFinance)