Thi công hệ thống PCCC, báo cháy tự động; cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC

Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh mời thầu gói thầu số 7: Thi công hệ thống PCCC, báo cháy tự động; cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC.

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: gói thầu số 7: Thi công hệ thống PCCC, báo cháy tự động; cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC.

- Tên dự án: sửa chữa trụ sở Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại 100KC Lê Niệm.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00’, ngày 21 tháng 11 năm 2014 đến trước 09 giờ 00’, ngày 01 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: số 02 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. (Phòng Tài vụ Quản trị - Bộ phận Xây dựng cơ bản).

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: số 02 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. (Phòng Tài vụ Quản trị - Bộ phận Xây dựng cơ bản).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00’ ngày 01 tháng 12 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 15.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm triệu, năm trăm nghìn đồng).

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng (hoặc tổ chức tài chính) đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- HSDT sẽ được mở công khai ngay trong vòng 1h kể từ 09h 00’, ngày 01 tháng 12 năm 2014, tại số 02 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)