Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Thuế

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận mời thầu Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Thuế huyện Ninh Phước.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

Địa chỉ: số 01, đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Phan Rang - Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 068.3828407; fax: 068.3824961; email: ndtien.nth@gdt.gov.vn.

Mã số thuế:

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Thuế huyện Ninh Phước.

- Nội dung chính của gói thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, cổng tường rào, nhà trực.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.  

2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Thuế huyện Ninh Phước.         

3. Nguồn vốn: ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 19 tháng 7 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 29 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng HCQT-TV Cục thuế Ninh Thuận (số 01, đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Phan Rang - Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận; Điện thoại: 068.3828407; fax: 068.3824961; email: ndtien.nth@gdt.gov.vn).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng); thư bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 29 tháng 7 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00, ngày 29 tháng 7 năm 2016.

(eFinance)