Thi công xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cái Răng - Cần Thơ

Kho bạc Nhà nước Cần Thơ sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Thi công xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cái Răng - Cần Thơ".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cái Răng - Cần Thơ.

- Tên công trình: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cái Răng - Cần Thơ.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 8 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 9 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Kho bạc Nhà nước Cần Thơ (Số 369F, Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Kho bạc Nhà nước Cần Thơ (Số 369F, Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 9 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: Bằng thư Bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hay bằng hình thức đặt cọc, ký quỹ với giá trị là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 03 tháng 9 năm 2014, tại Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.

Kho bạc Nhà nước Cần Thơ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)