Thi công xây dựng công trình Trụ sở làm việc

(eFinance Online) - Cục thuế tỉnh Trà Vinh mời thầu Thi công xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Cầu kè,
 
 
 
 
 

Tên bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ: Đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 074 3 866132.

Mã số thuế:

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Cầu kè, tỉnh Trà Vinh.

Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp công trình Nhà làm việc, nhà công vụ, san lắp mặt bằng; Nhà trực bảo vệ, Cổng tường rào, Nhà xe (nhà xe CBCNV, nhà xe khách), Sân đường, HT cống rảnh thoát nước, HT cấp nước, HT chiếu sáng ngoài nhà thuộc công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ( vốn ngân sách tập trung và vốn hổ trợ đầu tư phát triển ngành Thuế).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 9 tháng 9 năm 2016 đến trước 08 giờ 30, ngày 19 tháng 9 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh; Địa chỉ: Số 16, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại : 074 3 866132.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng ( hai trăm triệu đồng) Nhà thầu nộp bằng Bảo đảm dự thầu của ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2016.

(eFinance)