Thi công xây lắp khối công trình chính và khối các công trình phụ trợ trụ sở làm việc Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, có sơ tuyển gói thầu "Thi công xây lắp khối công trình chính và khối các công trình phụ trợ trụ sở làm việc Tổng cục Thuế".

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp khối công trình chính và khối các công trình phụ trợ trụ sở làm việc Tổng cục Thuế.

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, vốn ngành theo cơ chế đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng của Tổng cục Thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, có sơ tuyển.

- Thời gian phát hành HSMST từ 8 giờ 00, ngày 01 tháng 8 năm 2014 đến trước 9 giờ 00, ngày 13 tháng 8 năm 2014. (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm phát hành HSMST:

Cơ quan Tổng cục Thuế số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (phòng 203, nhà tiền chế số 02).

Điện thoại: 04.3972.8618 - 04.3972.8619 Fax: 04.3972.8616.

- Địa điểm nhận HSDST:

Cơ quan Tổng cục Thuế số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (phòng họp tầng 3, nhà tiền chế số 02).

Điện thoại: 04.3972.8618 Fax: 04.3972.8616.

- Thời điểm đóng sơ tuyển: 9 giờ 00, ngày 13 tháng 8 năm 2014.

- Hồ sơ dự sơ tuyển sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30’, ngày 13 tháng 8 năm 2014 tại phòng họp tầng 3, nhà tiền chế số 2, Cơ quan Tổng cục Thuế số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)