Thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình xây dựng trụ sở KBNN Nghệ An

Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời thầu "Thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An".

- Tên Bên mời thi tuyển: Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

- Tên gói thầu: Gói thầu Thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

- Tên dự án: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An (Công văn số 619/KBNN-TVQT ngày 26/3/2015 của Kho bạc Nhà nước về việc phê duyệt quy mô và phương án đầu tư dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An).

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành Kho bạc Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Nộp phiếu đăng ký dự thi từ 7 giờ ngày 20/4/2015 đến trước thời điểm nộp hồ sơ đề xuất 14giờ ngày 04/5/2015(trong giờ hành chính); Phát hành hồ sơ mời thi tuyển: từ 7 giờ ngày 22/4/2015 đến trước 14giờ ngày 04/5/2015(trong giờ hành chính). Nộp hồ sơ dự thi: trước 14 giờ ngày 04/5/2015(trong giờ hành chính) tại Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Nghệ An - đường VI.Lê Nin, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An - đường VI.Lênin - phường Hưng Phúc - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383.520779; Fax: 0383 844143.

- Giá bán một bộ hồ sơ: Mỗi đơn vị sẽ được phát miễn phí một bộ hồ sơ mời thi tuyển phương án kiến trúc.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi: Tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An - đường VI.Lê Nin - phường Hưng Phúc - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

- Thời điểm dừng nhận hồ sơ dự thi tuyển: 14h ngày 04/5/2015.

- Hồ sơ dự thi sẽ được mở công khai vào lúc 14h30’ ngày 04/5/2015.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An kính mời đại diện của các nhà thầu tới tham dự đăng ký và nhận Hồ sơ mời thi tuyển, nộp Hồ sơ dự thi và dự lễ mở Hồ sơ dự thi tuyển vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)