Thông báo hủy thầu xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình thông báo hủy thầu "Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình".

1. Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Phường Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0523.821.142; 0523.822.230 - Fax: 0523.822.227.

2. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Trạm biến áp và đường dây trung thế.

3. Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/N Đ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về Lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ hồ sơ dự thầu của các nhà thầu; Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu, báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu của tổ thẩm định kết quả đấu thầu.

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-CT ngày 10/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về việc hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Trạm biến áp và đường dây trung thế.

Nay Cục Thuế tỉnh Quảng Bình thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Trạm biến áp và đường dây trung thế. Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu không được lựa chọn, lý do: Tất cả các hồ sơ tham gia dự thầu không đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cục Thuế tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức đấu thầu lại với hình thức đấu thầu rộng rãi (một túi hồ sơ), được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng theo Luật định.

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình rất mong các nhà thầu tiếp tục tham gia dự thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Trạm biến áp và đường dây trung thế, khi có thông báo.

(eFinance)