Thông báo kế hoạch gói thầu cước vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên thông báo kế hoạch gói thầu "Cước vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh".

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

- Địa chỉ: Số 32 Lê Thị Hồng Gấm, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Điện thoại: 05003 951 406; Fax: 05003 951 403.

2. Tên dự án: Cước vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 72/QĐ-CDTNTN ngày 15/3/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015 - 2016 theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

5. Tổng mức đầu tư: 245.560.400 đồng ( bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi ngàn bốn trăm đồng chẵn), trong đó:

- Gói thầu số 01: 185.741.800 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm bốn mươi mốt ngàn tám trăm đồng chẵn).

- Gói thầu số 02: 59.818.600 đồng (Năm mươi chín triệu tám trăm mười tám ngàn sáu trăm đồng chẵn).  

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

S

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Gói thầu số 01: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển 626,925 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015-2016 tại các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông

185.741.800

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 3/2016

Theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trướcngày 30/4/2016

02

Gói thầu số 02: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển 144,216 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015-2016 tại tỉnh Lâm Đồng

59.818.600

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 3/2016

Theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trướcngày 30/4/2016

 

Tổng giá các gói thầu

245.560.400

           
 
(eFinance)