Thông báo kế hoạch gói thầu In, cung cấp sách nghiệp vụ Hải quan năm 2016

Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu "In, cung cấp sách nghiệp vụ Hải quan năm 2016 cho Tổng cục Hải quan".

1. Tên cơ quan/Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04.3944.0833.

- Fax: 04.3944.0618.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 631/QĐ-TCHQ ngày 17/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

4. Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

5. Giá gói thầu: 1.453.500.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm năm mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT.

6.Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu: kể từ ngày 22/03/2016.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

In, cung cấp sách nghiệp vụ Hải quan năm 2016 cho Tổng cục Hải quan

 

 

1.453.500.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tháng 3/2016.

Hợp đồng trọn gói

120 ng

 
(eFinance)