Thông báo kết quả gói thầu Bảo dưỡng máy phát điện

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.thông báo kết quả gói thầu Bảo dưỡng máy phát điện năm 2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

  - Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637.

  2. Tên dự án: 

  Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Bảo dưỡng máy phát điện năm 2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chào hành cạnh tranh rút gọn, trong nước

120.000.000

120.000.000

Công ty TNHH kỹ thuật và thiết bị Tân Kỷ

Quyết định số 163/QĐ-HQHG ngày 21/4/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

Định kỳ 02 lần/năm. Lần 1 tháng 5; lần 2 tháng 11/2016

(eFinance)