Thông báo kết quả gói thầu cung cấp 10.000 tấn gạo nhập kho DTQG

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả gói thầu "Cung cấp 10.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc, gồm 14 phần thầu.

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: Số 19 đường Mạc Đăng Doanh, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.822.720.

- Fax: 0313.747179; Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Cung cấp 10.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc, gồm 14 phần thầu. 

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên các phần thầu của gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá từng phần thầu của gói thầu (đồng)(1)

Giá trúng thầu (đồng)(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

 

Gói thầu cung cấp 10.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc, gồm 14 phần thầu

 

93.198.000.000

93.185.400.000

       

1

Phần thầu số 01

Đấu thầu rộng rãi trong nước

7.442.400.000

7.442.400.000

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

2

Phần thầu số 02

Đấu thầu rộng rãi trong nước

7.442.400.000

7.442.400.000

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

3

Phần thầu số 03

Đấu thầu rộng rãi trong nước

6.512.100.000

6.512.100.000

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

4

Phần thầu số 04

Đấu thầu rộng rãi trong nước

8.372.700.000

8.372.700.000

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

5

Phần thầu số 05

Đấu thầu rộng rãi trong nước

5.581.800.000

5.575.500.000

Công ty Cổ phần lương thực Yên Bái

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

6

Phần thầu số 06

Đấu thầu rộng rãi trong nước

5.581.800.000

5.581.800.000

Công ty Cổ phần kinh doanh Tổng hợp Thăng Long

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

7

Phần thầu số 07

Đấu thầu rộng rãi trong nước

5.581.800.000

5.581.800.000

Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

8

Phần thầu số 8

Đấu thầu rộng rãi trong nước

5.581.800.000

5.579.910.000

Công ty TNHH Phước Hồng

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

9

Phần thầu số 09

Đấu thầu rộng rãi trong nước

5.581.800.000

5.579.910.000

Công ty TNHH Phước Hồng

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

10

Phần thầu số 10

Đấu thầu rộng rãi trong nước

5.581.800.000

5.581.170.000

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tùng Long

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

11

Phần thầu số 11

Đấu thầu rộng rãi trong nước

8.372.700.000

8.370.810.000

Công ty TNHH Phước Hồng

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

12

Phần thầu số 12

Đấu thầu rộng rãi trong nước

6.512.100.000

6.512.100.000

Công ty Cổ phần lương thực Hà Nam Ninh

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

13

Phần thầu số 13

Đấu thầu rộng rãi trong nước

7.526.400.000

7.526.400.000

Công ty TNHH Thương mại Chương Tho

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

14

Phần thầu số 14

Đấu thầu rộng rãi trong nước

7.526.400.000

7.526.400.000

Công ty TNHH Thương mại Chương Tho

Quyết định số 150/QĐ-CDTĐB ngày 25/03/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/06/2016.

Ghi chú:

(1): Giá các phần thầu của gói thầu theo kế hoạch được phê duyệt.

(2): Giá trúng thầu của các phần thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có bao bì, gạo được giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ. 

* Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Phương (Không trúng thầu các phần thầu tham dự, Lý do: Giá dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu).

2. Công ty TNHH Minh Thu (Không trúng thầu các phần thầu đã tham dự; Lý do: Giá dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu).

(eFinance)