Thông báo kết quả gói thầu cung cấp bàn hội trường

Kho bạc Nhà nước Hà Nam thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp bàn hội trường".

Kho bạc Nhà nước Hà Nam.

- Địa chỉ: số 212 đường Lê Hoàn - Phường Quang Trung - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 0351 3841907; Fax: 0351 3852631.

Tên gói thầu: Cung cấp bàn hội trường.

Nội dung chính về kết quả chào hàng cạnh tranh:

1. Tên gói thầu: Cung cấp bàn hội trường.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

3. Giá gói thầu: 309.600.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm không chín triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).

4. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hoàng Hải.

5. Quyết định phê duyệt: Số 41/QĐ-KBHN ngày 03/4/2015 ngày 03/4/2015 của Giám đốc KBNN Hà Nam.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

(eFinance)