Thông báo kết quả gói thầu dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Văn phòng Bộ Tài chính thông báo kết quả gói thầu "Dịch vụ Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của cơ quan Bộ Tài chính".

Tên bên mời thầu: Văn phòng Bộ Tài chính.

Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: 042.220.2828 (ext:2065); fax: 042.220.8010/042.2208020; Email: lethibinh@mof.gov.vn. 

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Dịch vụ Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của cơ quan Bộ Tài chính

183/VP-LTTV ngày 01 /12/2015 của Văn phòng Bộ Tài chính

Chào hàng cạnh tranh

 

1.992.000.000 (một tỷ chín trăm chín mươi hai triệu đồng)

1.893.166.000 (một tỷ tám trăm chín mươi ba triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)

Trung tâm Đào tạo nghiên cứu khoa học tổ chức và Quản lý

Hợp đồng trọn gói

180 ngày

2848/QĐ-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 
(eFinance)