Thông báo kết quả gói thầu hỗ trợ chương trình QLNS 8.0

Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu "Hỗ trợ chương trình QLNS 8.0 phục vụ trong công tác điều hành, quyết toán ngân sách trong 12 tháng".

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Hỗ trợ chương trình QLNS 8.0 phục vụ trong công tác điều hành, quyết toán ngân sách trong 12 tháng.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Giá gói thầu: 3.660.000.000 đồng.

4. Nhà thầu trúng thầu: Không có nhà thầu trúng thầu.

5. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 17/QĐ-THTK ngày 01/3/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

(eFinance)