Thông báo kết quả gói thầu In ấn chỉ thuế năm 2016

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thông báo kết quả gói thầu "In ấn chỉ thuế năm 2016".

Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

- Địa chỉ: Số 01 đường Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại/Fax: 063.3822090, Fax: 063.3822199.

Đề nghị Website Bộ Tài chính đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau: 

STT

Tên dự toán

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (ngàn đồng)

Giá trúng thầu (ngàn đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

01

Chi thường xuyên năm 2016

Gói thầu In ấn chỉ thuế năm 2016

số 06 ngày 14 tháng 01 năm 2016

Chào hàng cạnh tranh

392.871

276.738

CN Cty TNHH MTV In Tài Chính

Theo đơn giá cố định không điều chỉnh

dưới 30 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định số 531/QĐ-CT ngày 01/3/2016

(eFinance)