Thông báo kết quả gói thầu nâng cấp phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính thông báo kết quả gói thầu "Nâng cấp phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA6.0".

Tên bên mời thầu: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828 (ext 2162), số fax: 04.22208129.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA6.0.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Giá gói thầu: 484.075.000 VNĐ.

4. Nhà thầu trúng thầu: Không có nhà thầu trúng thầu.

5. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 08/QĐ-CGHT ngày 17/03/2016 của Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật.

(eFinance)