Thông báo kết quả gói thầu nâng cấp phần mềm Quản lý tài sản nội ngành

Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu "Nâng cấp phần mềm Quản lý tài sản nội ngành Tài chính lên phiên bản 2.0".

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp phần mềm Quản lý tài sản nội ngành Tài chính lên phiên bản 2.0.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Giá gói thầu: 900.000.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Nâng cấp, triển khai phần mềm Quản lý tài sản nội ngành Tài chính tại Bộ Tài chính và các Tổng cục nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi về chế độ quản lý và trích khấu hao, tính hao mòn tài sản cố định theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC phục vụ công tác quản lý tài sản, theo dõi và khai thác báo cáo theo quy định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6,5 tháng liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2016 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2016.

6. Địa điểm phát hành HSMT: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 2220 2828.

Fax: 04 2220 8091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn).

- Đồng tiền sử dụng: đồng Việt Nam.

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2016.

10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2016.

(eFinance)