Thông báo kết quả gói thầu số 3, 4

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu số 3, 4.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828 (số lẻ: 2042 số fax: 04.22208091).

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

I. Gói thầu số 03: Lắp đặt, thuê kênh truyền Bắc - Nam, liên tỉnh, cấp tỉnh, cấp huyện tuyến 01 cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính.

1. Tên gói thầu: Lắp đặt, thuê kênh truyền Bắc - Nam, liên tỉnh, cấp tỉnh, cấp huyện tuyến 01 cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

3. Giá gói thầu: 237.695 triệu đồng.

4. Giá trúng thầu: 237.499.511.825 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: 57/QĐ-THTK ngày 22/4/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

II. Gói thầu số 04: Lắp đặt, thuê kênh truyền Bắc - Nam, liên tỉnh, cấp tỉnh, cấp huyện tuyến 02 cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch.

1. Tên gói thầu: Lắp đặt, thuê kênh truyền Bắc - Nam, liên tỉnh, cấp tỉnh, cấp huyện tuyến 02 cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

3. Giá gói thầu: 327.858 triệu đồng.

4. Giá trúng thầu: 327.618.524.628 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: 57/QĐ-THTK ngày 22/4/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

(eFinance)