Thông báo kết quả gói thầu Trụ sở Chi cục Hải quan Bến Lức

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo kết quả gói thầu Trụ sở Chi cục Hải quan Bến Lức.

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Địa chỉ: 398, Quốc lộ 1, Phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.826.449; Fax: 072.3829.888; Email: hqlongan@customs.gov.vn.

Đề nghị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

TT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Trụ sở Chi cục Hải quan Bến Lức

Gói thầu số 7: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chỉ định thầu

20.735.876 đồng

20.000.000 đồng

Trung tâm xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hợp đồng trọn gói

Gói thầu số 1: Thi công xây lắp các hạng mục: Đối với việc thẩm định hồ sơ mời thầu: Sau khi hợp đồng có hiệu lực, trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu của bên mời thầu, tư vấn thẩm định đấu thầu phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ mời thầu và giao cho chủ đầu tư xem xét phê duyệt. Đối với việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là 20 ngày kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu đến khi tư vấn thẩm định đấu thầu có Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất: Thời gian lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

Quyết định số 259/QĐ-HQLA ngày 19/5/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An

(eFinance)