Thông báo kết quả gói thầu tư vấn giám sát đóng mới tàu tuần tra

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo kết quả gói thầu số 02: Tư vấn giám sát đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Số 02 Trương Quang Giao, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 055.3720179; Fax: 055.3817775.

2. Tên dự án: Đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Số TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

997.096.113

949.930.989

Viện kỹ thuật Hải quân

Quyết định số 15/QĐ-HQQNg ngày 23/01/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

 
(eFinance)