Thông báo kết quả gói thầu Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đức Phổ

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thông báo kết quả gói thầu "Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đức Phổ".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ.

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đức Phổ.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của Ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ  09giờ 00phút, ngày 28/5/2015 đến trước 09giờ 00 phút, ngày 08/6/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng HCQTTVAC - Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ  507 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Số điện thoại055 3824005, fax: 055 3822422.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ ( Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng HCQTTVAC - Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ  507 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 08/6/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 VNĐ ( Hai trăm triệu đồng chẵn)

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do một ngân hàng hay tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

 - HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam),ngày 08/6/2015 tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)