Thuê cây cảnh tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan

Văn phòng Tổng cục Hải quan mời thầu "Thuê cây cảnh tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan".

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Tên gói thầu: Thuê cây cảnh tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015, 2016.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian bán HSYC: Từ 8 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 2015 đến trước 9 giờ 00, ngày 28 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSYC: Tầng 1 - Phòng 101, Phòng Tài vụ - Quản trị, Văn Phòng Tổng cục Hải quan, lô E3, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Tầng 1 - Phòng 101, Phòng Tài vụ - Quản trị, Văn Phòng Tổng cục Hải quan, lô E3, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: Hạn cuối tiếp nhận HSĐX chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn).

- HSĐX sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9 năm 2015.

(eFinance)