Thuê cột điện treo cáp thông tin năm 2016

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo kế hoạch gói thầu "Thuê cột điện treo cáp thông tin năm 2016".

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án:  

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 36/QĐ-HQHG ngày 22/01/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 66.383.354 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu ba trăm tám ba nghìn ba trăm năm tư đồng).

Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê cột điện treo cáp thông tin năm 2016

66.383

NSNN

Chỉ thầu rút gọn trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 01/2016

Trọn gói

01 năm

(eFinance)