Thuê dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị CNTT

(eFinance Online) - Văn phòng Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Thuê dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị CNTT.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 04.39 440 833 - ext 8124 / 04.39 440 632.

2. Tên dự án:

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 152\QĐ-VP ngày 31/5/2016 của Văn phòng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt dự toán gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT”.

4. Chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 354.420.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi tư triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

VNĐ

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị CNTT

354.420.000

Ngân sách nhà nước năm 2016

Mua sắm trực tiếp

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Theo đơn giá cố định

06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng giá gói thầu

354.420.000 ( Ba trăm năm mươi tư triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

(eFinance)