Thuê dịch vụ Hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành

Kho bạc Nhà nước mời thầu "Thuê dịch vụ Hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước.

2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ Hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chung về tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin toàn ngành Tài chính giao Kho bạc Nhà nước quản lý.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 phút ngày 17/9/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 07/10/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: phòng Quản lý tài sản, Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội. Điện thoại: 04.62764300 (88153); Fax: 04.62764367.

7. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng chẵn).

8. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Hội trường tầng 5 - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội.

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 07/10/2015.

10. Bảo đảm dự thầu: do Ngân hàng hoạt động tại Việt Nam cấp:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu số tiền: 700.000.000 đồng.

Hồ sơ dự thầu (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật) sẽ được mở công khai tại Hội trường tầng 5 Kho bạc Nhà nước vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 07/10/2015.  

Kho bạc Nhà nước kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

(eFinance)