Thuê dịch vụ hỗ trợ Người nộp thuế và các cơ quan ngoài ngành

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Thuê dịch vụ hỗ trợ Người nộp thuế và các cơ quan ngoài ngành sử dụng các dịch vụ điện tử do Tổng cục Thuế cung cấp” sử dụng nguồn vốn nhà nước, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ hỗ trợ Người nộp thuế và các cơ quan ngoài ngành sử dụng các dịch vụ điện tử do Tổng cục Thuế cung cấp.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Người nộp thuế và các cơ quan ngoài ngành sử dụng các dịch vụ điện tử do Tổng cục Thuế cung cấp.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày (tương đương 12 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ, ngày 30/6/2016 đến trước 09 giờ, ngày 11/7/2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 90.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng). Khoản tiền đảm bảo dự thầu này phải nộp thông qua bảo lãnh của ngân hàng và nhà thầu phải gửi giấy tờ chứng nhận đến bộ phận nhận Hồ sơ dự thầu chậm nhất là trước thời điểm đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu 9 giờ ngày 11/7/2016.

11. Thời điểm mở thầu 9 giờ 15 phút ngày 11/7/2016.

(eFinance)