Thuê quản trị, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng chứng thực chữ ký số

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính mời thầu Thuê quản trị, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng chứng thực chữ ký số.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

Đề nghị Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thuê quản trị, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng chứng thực chữ ký số.

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê quản trị, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng chứng thực chữ ký số.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

4. Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Một thành viên 129 - Ban Cơ yếu chính phủ.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 2220 2828.

Fax: 04 2220 8091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

8. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2016.

9. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2016.

(eFinance)