Tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn cơ quan KBNN năm 2015

Kho bạc Nhà nước có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu “Tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn cơ quan KBNN năm 2015”.

1. Tên gói thầu: “Tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn cơ quan KBNN năm 2015”.  

2. Nguồn vốn: Quỹ khen thưởng phúc lợi tại cơ quan KBNN năm 2015.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Kế hoạch triển khai thực hiện:

1. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thông báo mời chào hàng: Đăng Thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Website Bộ Tài chính 01 kỳ từ ngày 06/8/2015.  

- Bán Hồ sơ yêu cầu với đơn giá 500.000 đồng/01 hồ sơ: từ 8h00 ngày 11/8/2015 đến trước 9h00 ngày 18/8/2015.

- Nhận Hồ sơ Đề xuất: đến trước 9h00 ngày 18/8/2015.

- Đóng thầu: 9h00 ngày 18/8/2015.

- Mở thầu: 9h30 ngày 18/8/2015.

- Địa điểm mở thầu: Phòng họp số 508 (Tầng 5) trụ sở Kho bạc Nhà nước - số 32 Đường Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

2. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Phòng Quản trị - Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội. Điện thoại: 04.62764300 (88381 - 88379); Fax: 04.62764367.

Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)