Tổng cục DTNN mời thầu Dịch vụ đánh giá an ninh thông tin

Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục DTNN mời thầu "Dịch vụ đánh giá an ninh thông tin".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục DTNN.

- Tên gói thầu: “Dịch vụ đánh giá an ninh thông tin cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước”.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 08h00 ngày 28 tháng 05 năm 2015 đến trước 9h00 ngày 04 tháng 06 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Địa chỉ: Số 291, Ngõ 343 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Bảo đảm dự thầu: 7.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy triệu đồng chẵn); Hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng nơi có tài khoản giao dịch của nhà thầu.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: chậm nhất trước 09h00, ngày 04 tháng 6 năm 2015 tại Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước;  Địa chỉ: Số 291, Ngõ 343 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội.

(eFinance)