Tổng cục Dự trữ Nhà nước mời thầu 10 gói thầu

Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước 10 gói thầu.

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Địa chỉ: số 291, ngõ 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: 0437625634.

- Fax: 08046969.

2. Tên gói thầu và giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT:

- Gói thầu số 01: Cung cấp 55 bộ xuồng cao tốc loại DT1 cho Tổng cục DTNN, giá gói thầu: 12.265 triệu đồng.

- Gói thầu số 02: Cung cấp 45 bộ xuồng cao tốc loại DT1 cho Tổng cục DTNN, giá gói thầu: 10.035 triệu đồng.

- Gói thầu số 03: Cung cấp 1.000 chiếc bè nhẹ cứu sinh cho Tổng cục DTNN, giá gói thầu: 4.600 triệu đồng.

- Gói thầu số 04: Cung cấp 1.000 chiếc bè nhẹ cứu sinh cho Tổng cục DTNN, giá gói thầu: 4.600 triệu đồng.

- Gói thầu số 05: Cung cấp 800 bộ nhà bạt loại 24,75m2 cho Tổng cục DTNN, giá gói thầu: 14.372,8 triệu đồng.

- Gói thầu số 06: Cung cấp 700 bộ nhà bạt loại 24,75m2 cho Tổng cục DTNN, giá gói thầu: 12.576,2 triệu đồng.

- Gói thầu số 07: Cung cấp 35.000 chiếc phao tròn cứu sinh cho Tổng cục DTNN, giá gói thầu: 10.570 triệu đồng.

- Gói thầu số 08: Cung cấp 40.000 chiếc phao tròn cứu sinh cho Tổng cục DTNN, giá gói thầu: 12.080 triệu đồng.

- Gói thầu số 09: Cung cấp 38.000 chiếc phao tròn cứu sinh cho Tổng cục DTNN, giá gói thầu: 11.476 triệu đồng.

- Gói thầu số 10: Cung cấp 37.000 chiếc phao tròn cứu sinh cho Tổng cục DTNN, giá gói thầu: 11.174 triệu đồng.

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

1. Tên bên mời thầu, chủ đầu tư: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Địa chỉ: Ngõ 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

- Điện thoại: (04).37625634; (04) 37625639.

- Fax: 08046969.

2. Thời gian phát hành HSMT:

- Xuồng cao tốc loại DT1: phát hành HSMT từ ngày 24/8/2015 đến trước 9 giờ ngày 21/9/2015 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Bè nhẹ cứu sinh: phát hành HSMT từ ngày 24/8/2015 đến trước 9 giờ ngày 23/9/2015 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Phao tròn cứu sinh: phát hành HSMT từ ngày 27/8/2015 đến trước 9 giờ ngày 25/9/2015 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Nhà bạt loại 24,75m2: phát hành HSMT từ ngày 31/8/2015 đến trước 9 giờ ngày 29/9/2015 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

3. Địa điểm bán HSMT: Phòng số 2, tầng 1, Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Ngõ 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội).

4. Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.500.000 đồng/bộ.

5. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Hội trường tầng 7 - Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

6. Thời điểm đóng thầu, mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật:

- Xuồng cao tốc loại DT1: đóng thầu 9 giờ, mở thầu 10 giờ ngày 21/9/2015.

- Bè nhẹ cứu sinh: đóng thầu lúc 9 giờ, mở thầu 10 giờ ngày 23/9/2015.

- Phao tròn cứu sinh: đóng thầu lúc 9 giờ, mở thầu 10 giờ ngày 25/9/2015.

- Nhà bạt loại 24,75m2: đóng thầu lúc 9 giờ, mở thầu 10 giờ ngày 29/9/2015.

7. Tên gói thầu; nguồn vốn; bảo đảm dự thầu; hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên

gói thầu

Nguồn vốn

Bảo đảm dự thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

1

Gói thầu số 01: Cung cấp 55 bộ xuồng cao tốc loại DT1 cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Ngân sách nhà nước

123.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai ba triệu đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 45 bộ xuồng  cao tốc loại  DT1 cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Ngân sách nhà nước

101.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh một triệu đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.000 chiếc bè  nhẹ  cứu sinh cho cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Ngân sách nhà nước

46.000.000 đồng (Bằng chữ: bốn sáu triệu đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

4

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.000 chiếc bè  nhẹ  cứu sinh cho cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Ngân sách nhà nước

46.000.000 đồng (Bằng chữ: bốn sáu triệu đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn mộttúi hồ sơ

5

Gói thầu số 05: Cung cấp 800 bộ nhà bạt loại 24,75m2  cho Tổng cục  Dự trữ Nhà nước

Ngân sách nhà nước

144.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn bốn triệu đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6

Gói thầu số 06: Cung cấp 700 bộ nhà bạt loại 24,75m2 cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Ngân sách nhà nước

126.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai sáu triệu đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

7

Gói thầu số 07: Cung cấp 35.000 chiếc phao tròn cứu sinh cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Ngân sách nhà nước

106.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

8

Gói thầu số 08: Cung cấp 40.000 chiếc phao tròn cứu sinh  cho Tổng cục  Dự trữ Nhà nước

Ngân sách nhà nước

121.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi mốt triệu đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

9

Gói thầu số 09: Cung cấp 38.000 chiếc phao tròn cứu sinh cho Tổng cục  Dự trữ Nhà nước

Ngân sách nhà nước

115.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

10

Gói thầu số 10: Cung cấp 37.000 chiếc phao tròn cứu sinh cho Tổng cục  Dự trữ Nhà nước

Ngân sách nhà nước

112.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Tổng cục Dự trữ Nhà nước kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)