Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo hoãn gói thầu cung cấp nhà bạt

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã đăng tin trên Báo đấu thầu ngày 25/8/2015 về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp 1.500 bộ nhà bạt loại 24,75m2 (gói thầu số 05, số 06) cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước, trong đó:

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ ngày 31/8/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 29/9/2015 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định).

- Thời gian đóng thầu vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 29/9/2015.

- Thời gian mở thầu vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 29/9/2015.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị Báo Đấu thầu, Trang tin điện tử Bộ Tài chính đăng tải thông tin: hoãn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian đóng thầu, thời gian mở thầu 02 gói thầu nêu trên và Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ có thông báo sau. Thời điểm đăng tin vào ngày 11/9/2015.

(eFinance)