Tổng cục Thuế mời thầu In tem rượu sản xuất trong nước năm 2015

Tổng cục Thuế tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu: “In tem rượu sản xuất trong nước năm 2015” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Tổng cục Thuế, Tầng 5 Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn) tại: Tổng Cục Thuế, Tầng 5 tòa nhà VTC Online - Số 18 Tam Trinh - Hà Nội. Điện thoại: (04). 39712901; Fax: (04). 39728348.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 19 tháng 3 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 300.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn) bằng bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải được gửi đến Tổng cục Thuế chậm nhất trước 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2015.

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2015.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2015 tại Tổng cục Thuế, địa chỉ tầng 5 tòa nhà VTC Online - số 18 Tam Trinh - Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)