Tổng cục Thuế mời thầu mua sắm bản quyền phần mềm năm 2014

Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu các gói thầu mua sắm bản quyền phần mềm năm 2014 sử dụng nguồn vốn nhà nước, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Cụ thể như sau:

- Gói thầu1: Mua bảo trì phần mềm hệ thống quản lý thuế tập trung

- Gói thầu 2: Mua phần mềm hệ điều hành và thư điện tử

- Gói thầu 3: Mua sắm các phần mềm quản trị hệ thống

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Cục CNTT - Tổng cục Thuế; Số 239 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội; Điện thoại: 04. 37689679; Fax: 04.37689744.

Đối với mỗi gói thầu, mỗi Nhà thầu được mua tại địa chỉ trên một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh, chi phí một bộ hồ sơ là 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 16/06/2014 đến trước thời điểm đóng thầu vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải được gửi đến Tổng cục Thuế chậm nhất là trước thời điểm đóng thầu, cụ thể như sau:

- Gói thầu 1: 720.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi triệu đồng).

- Gói thầu 2: 190.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu đồng).

- Gói thầu 3: 70.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng).

Thời gian đóng thầu:

- Gói thầu 1: 09h00 ngày 01/07/2014.

- Gói thầu 2: 10h00 ngày 01/07/2014.

- Gói thầu 3: 14h00 ngày 01/07/2014.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu của mỗi gói thầu tại Tổng cục Thuế, địa chỉ số 123 Lò Đúc - Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)