Tổng cục Thuế mời thầu mua sắm trang thiết bị CNTT ngành Thuế năm 2014

Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT ngành Thuế năm 2014 (Đợt 3) sử dụng nguồn vốn nhà nước, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, cụ thể:

+ Gói thầu số 6: Thay thế hệ thống mạng, an toàn bảo mật lưu trữ Tổng cục Thuế.

+ Gói thầu số 7: Thay thế hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về triển khai mở rộng Website.

+ Gói thầu số 8: Thay thế hệ thống máy chủ, hệ thống mạng đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng Quản lý thuế tập trung và dịch vụ thuế điện tử.

+ Gói thầu số 9: Thay thế hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng Quản lý thuế tập trung và dịch vụ thuế điện tử.

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Tổng cục Thuế; Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội; Điện thoại: 04. 37689679; Fax: 04.37689744.

Nhà thầu được mua tại địa chỉ trên một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh của mỗi gói thầu với chi phí một bộ hồ sơ là 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 31/12/2014 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải được gửi đến Tổng cục Thuế chậm nhất là trước thời điểm đóng thầu, giá trị bảo đảm dự thầu cụ thể như sau:

+ Gói thầu số 6: 890.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

+ Gói thầu số 7: 1.300.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm triệu đồng chẵn).

+ Gói thầu số 8: 1.100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ một trăm triệu đồng chẵn).

+ Gói thầu số 9: 1.800.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).

Thời gian đóng thầu:

+ Gói thầu số 6: 09 giờ ngày 27/1/2015.

+ Gói thầu số 7: 10 giờ 30 phút ngày 27/1/2015.

+ Gói thầu số 8: 14 giờ ngày 27/1/2015.

+ Gói thầu số 9: 16 giờ ngày 27/1/2015.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu tại Tổng cục Thuế - Tầng 9 Tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)