Tổng cục Thuế mời thầu Phá dỡ công trình hiện trạng

Tổng cục Thuế mời thầu Phá dỡ công trình hiện trạng (giai đoạn 1) (đấu thầu phá dỡ và đấu giá tài sản vật liệu thu hồi).

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

- Tên gói thầu: Phá dỡ công trình hiện trạng (giai đoạn 1) (đấu thầu phá dỡ và đấu giá tài sản vật liệu thu hồi).

- Tên dự án: Phá dỡ công trình hiện trạng thuộc trụ sở làm việc Tổng cục Thuế.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 20/8/2014 đến trước 9 giờ 00, ngày 30/8/2014. (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm phát hành HSMT: Cơ quan Tổng cục Thuế số 18 đường Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (phòng 501). Điện thoại: 04.3972.8619 Fax: 04.3972.8616.

- Giá bán HSDT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

- Địa điểm nhận HSDT: Phòng họp tầng 3, nhà tiền chế số 02, cơ quan Tổng cục Thuế số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.3972.8618 Fax: 04.3972.8616.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 30/8/2014.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30’, ngày 30/8/2014 tại phòng họp tầng 3, nhà tiền chế số 2, Cơ quan Tổng cục Thuế số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)