Tổng cục Thuế mời thầu Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng

Tổng cục Thuế sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng".

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng.

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước, vốn ngành theo cơ chế đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng của Tổng cục Thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 30’, ngày 04/10/2014 đến trước 9 giờ 00’, ngày 24/10/2014. (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm phát hành HSMT: Cơ quan Tổng cục Thuế số 18 đường Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (phòng 505). Điện thoại: 04.3972.8619; Fax: 04.3972.8616.

- Giá bán HSDT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

- Địa điểm nhận HSDT: Phòng họp tầng 3, nhà tiền chế số 02, cơ quan Tổng cục Thuế số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.3972.8618; Fax: 04.3972.8616.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 24/10/2014.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30’, ngày 24/10/2014 tại phòng họp tầng 3, nhà tiền chế số 2, cơ quan Tổng cục Thuế số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)