Trang bị bàn ghế cho Văn phòng Tổng cục Hải quan

(eFinance Online) - Văn phòng Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Trang bị bàn ghế cho Văn phòng Tổng cục Hải quan.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 04.39 440 833 - ext 8124 / 04.39 440 632.

2. Tên dự án:

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 165/QĐ-VP ngày 13/6/2016 của Văn phòng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Trang bị bàn ghế cho Văn phòng Tổng cục Hải quan”.

4. Chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 364.000.000 VNĐ (Ba trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

VNĐ

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Trang bị bàn ghế cho Văn phòng TCHQ

364.000.000 VNĐ

Ngân sách nhà nước năm 2016

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Trọn gói

10 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Tổng giá gói thầu

364.000.000VNĐ (Ba trăm sáu mươi bốn triệu đồng)

(eFinance)