Trang bị máy điều hòa cho Đại diện Văn phòng TCHQ tại Tp.HCM

(eFinance Online) - Văn phòng Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Trang bị máy điều hòa cho Đại diện Văn phòng TCHQ tại Tp.HCM

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 04.39 440 833 - ext 8124/04.39 440 632.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 222/QĐ-VP ngày 30/6/2016 của Văn phòng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bản yêu cầu báo giá gói thầu “Trang bị máy điều hòa cho Đại diện Văn phòng TCHQ tại Tp.HCM”.

3. Chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

4. Tổng mức đầu tư: 195.600.000 VNĐ (Một trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

VNĐ

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Trang bị máy điều hòa cho Đại diện Văn phòng TCHQ tại Tp.HCM

195.600.000 VNĐ

Ngân sách nhà nước năm 2016

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III năm 2016

Theo đơn giá cố định

10 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Tổng giá gói thầu

195.600.000 VNĐ (Một trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng).

(eFinance)