Triển khai cài đặt hệ thống thông tin liên ngành về quản lý thanh toán vốn đầu tư

KBNN Hà Nội mời gói thầu: “Triển khai cài đặt hệ thống thông tin liên ngành về quản lý thanh toán vốn đầu tư đảm bảo vận hành mạng thông tin liên ngành tại xã, phường trong năm 2015”.

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

- Tên gói thầu: “Triển khai cài đặt hệ thống thông tin liên ngành về quản lý thanh toán vốn đầu tư đảm bảo vận hành mạng thông tin liên ngành tại xã, phường trong năm 2015”.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 08 giờ 30 ngày 11/11/2015 đến trước 09 giờ 00 ngày 18/11/2015.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Kho bạc Nhà nước Hà Nội (Phòng Quản trị). Số 15 Trần Khánh Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 04.39336454; fax 04.38243115.

- Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: Kho bạc Nhà nước Hà Nội (Phòng Quản trị). Địa chỉ: Số 15 Trần Khánh Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại : 04.39336454; fax 04.38243115.

- Thời điểm đóng thầu: Trước 09 giờ 00 ngày 18/11/2015.

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 5.430.000 Việt Nam đồng (Bằng chữ: Năm triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.   

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 18/11/2015, tại - Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Số 15 Trần Khánh Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)