Triển khai hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Cục Công nghệ Thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước mời thầu "Triển khai hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán".

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (844) 39351079 hoặc (844) 39340 750 số lẻ 420.

Fax: (844) 3935 0943.

Email: cntt@ssc.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Triển khai hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

- Nội dung chính của gói thầu:

Nâng cấp, các chức năng phần mềm hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán hiện có của UBCKNN.

Nâng cấp và bổ sung các thiết bị phần cứng phục vụ vận hành hệ thống.

Cài đặt và triển khai hệ thống.

Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới sau khi nâng cấp.

Thực hiện đào tạo, chuyển giao công nghệ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng (Kể từ ngày ký hợp đồng).

2. Tên dự án: Triển khai hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

3. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 04 tháng 3 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 18 tháng 3 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước, Tầng 4, phòng 417, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39351079. Fax: 04.39350943.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn). Bảo đảm bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 18 tháng 3 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 18 tháng 3 năm 2016.

(eFinance)